BIP BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
www.bip.gov.pl www.zyrardow.pl
 

ilość odwiedzin tej strony:
1204

ostatnia aktualizacja tej strony:
2008.07.01 12:25
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawę oraz formułowaniu oceny.

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
f) pobudzanie do rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań.

drukuj

drukuj

opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2008.06.30 20:15
 
  ostatnia aktualizacja w BIPie:
2018.01.29 22:56
Stan załatwianych spraw | Struktura Biuletynu | Rejestr zmian
Instrukcja korzystania z BIP | Redakcja
 
  powered by netadmin 6.40